Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.2 Klant: particulier, rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
1.3 Dag: kalenderdag;
1.4 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.5 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.6 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reartikelie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.7 Webshop: Online etalage waarbij artikelen en diensten kunnen worden aangeschaft via het internet.
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: Phoneteq
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens & Bezoekadres:
Phoneteq
Vivaldilaan 55
3122HW Schiedam
Tel: 06-20567113
Email: info@phoneteq.nl
Website: www.phoneteq.nl
KvK-nummer: 63800586 Schiedam
BTW-nummer: NL215045774B01

 Phoneteq is een zelfstandige onderneming en maakt noch onderdeel uit van Samsung noch van Apple.

Openingstijden /afhaaltijden:
Maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00 uur-17.00 uur
Zon- en feestdagen: op afspraak geopend.

Artikel 3- Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
3.2 Indien er met een offerte akkoord wordt gegaan, gaat u tevens automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en is er een overeenkomst gesloten. Dit staat ook nadrukkelijk als opmerking bij een offerte vermeld
3.3 Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de klant akkoord te gaan met de tekst van deze algemene voorwaarden.
3.5 Phoneteq behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 4- Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Phoneteq gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Phoneteq niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardingen van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen
 • De kosten van de verzending
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn waarbinnen Phoneteq de prijs garandeert

4.4 Indien er op verzoek van de klant artikel(en) besteld moeten worden die via de webshop niet verkrijgbaar zijn, dient de klant 30% van het aankoopbedrag vooruit te betalen.
4.5 Alle artikelen die via de webshop verkrijgbaar zijn, zijn 100% geschikt voor Apple en Samsung

Artikel 5- De overeenkomst, reclames en aansprakelijkheid

5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de Algemene Voorwaarden door de klant. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.2 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3 De klant is verplicht te controleren of de ontvangen artikel(en) voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt de klant Phoneteq per e-mail binnen 2 dagen na ontvangst van de zending op de hoogte.
5.4 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Phoneteq de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om artikelen die tijdens het verzenden zoek- beschadigd zijn geraakt.
5.5 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
5.6 De aansprakelijkheid van Phoneteq blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de levering/bestelling.
5.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Phoneteq ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 6- Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Phoneteq in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Phoneteq gehouden is tot enige schadevergoeding.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Phoneteq kan worden toegerekend.

Artikel 7- Privacy

7.1 Phoneteq verwerkt de persoonsgegevens van de klant en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.
7.2 Phoneteq zal nooit persoonsgegevens verspreiden, vermenigvuldigen of verkopen aan derden zonder expliciete toestemming van de gebruiker.
7.3 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Phoneteq kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Phoneteq en de klant, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de klant wanneer de klant hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.
7.4 De persoonsgegevens van de klant die door Phoneteq verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant invult op het bestelformulier bij het afsluiten van de koopovereenkomst.
7.5 Indien de klant heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van Phoneteq verleent hij daarmee uitdrukkelijk toestemming aan Phoneteq voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de klant.
7.6 Indien de klant geen prijs (meer) stelt op het door of namens Phoneteq doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de klant per e-mail de nieuwsbrieven stopzetten.

Artikel 8- Herroepingsrecht

8.1 Bij Phoneteq heeft de klant bij aankoop van een artikel de mogelijkheid om het artikel binnen 14 dagen te ruilen of te retourneren zonder opgave van redenen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door klant.
8.2 Het herroepingsrecht is niet op alle artikelen van toepassing. De uitzonderingen gelden voor de volgende artikelen:

 • Alle artikelen waarvan de plastic seal is verbroken.
 • Verbruiksartikelen, zoals lijm, waarvan de verpakking is geopend.
 • Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden, zoals oordopjes waarvan de verpakking is geopend

8.3 Tijdens de herroepingsperiode zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Het is van belang dat het artikel compleet, ongebruikt en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Het uitgangspunt hierbij is, dat de klant het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel of werkplek van de ondernemer zou mogen doen. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
8.4 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en in originele staat en verpakking binnen 14 dagen aan Phoneteq retourneren via het herroepingsformulier. Het herroepingsformulier is te downloaden via onze website www.phoneteq.nl (onderaan bij herroepingsformulier)
8.5 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.6 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 8.3. Daarbij geldt dat het zelf verrichten van reparaties of vervangingen aan een toestel voor rekening en risico komen van de klant en niet van de ondernemer.
8.7 Phoneteq betaalt in beginsel binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de betaling, het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de klant terug, mits het teruggezonden artikel voldoet aan de eisen die in punt 8.3 zijn vermeld.
8.8 Indien een artikel dat teruggezonden is, naar oordeel van Phoneteq schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, stelt Phoneteq de klant hiervan per e-mail in kennis, waarna Phoneteq het voor het artikel betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het artikel als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de klant terugbetaalt. Als het artikel dusdanig beschadigd is zodat het niet meer te verkopen is of de verzegeling sticker beschadigd of verwijderd is, kan Phoneteq het artikel niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken of een ander artikel toesturen.
8.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Artikel 9- Prijzen

9.1 Alle aanbiedingen van Phoneteq zijn vrijblijvend en Phoneteq behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
9.2 De prijzen zijn, tenzij anders, gebaseerd op contante/pin betaling dan wel vooruitbetaling per bank, Ideal, Minitix, Paypal.
9.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW.
9.4 Phoneteq behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten dan wel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste dan wel gewijzigde prijsinformatie, artikelspecificatie of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld worden; Phoneteq kan in een dergelijke geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte dan wel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.

Artikel 10- Betaling

10.1 Bestelling(en) via de webshop dienen vooruit betaald te worden. De klant kan kiezen uit de volgende betaalmethodes : Ideal, Paypal of bankoverboeking. Onder vermelding van het bestelnummer dient het orderbedrag overgemaakt te worden op ING IBAN: NL61INGB0006962358, BIC: INGBNL2A t.n.v. PHONETEQ.
10.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Phoneteq te melden.
10.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft Phoneteq behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11- Levering

11.1 Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en binnen 2 tot 3 werkdag geleverd, mits het artikel op voorraad is. Indien het artikel niet op voorraad is wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld. In dat geval kan Phoneteq met de klant een nieuwe levertermijn afspreken of de klant heeft het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
11.2 In geval van annulering conform het vorige lid zal Phoneteq het aankoopbedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.
11.3 Phoneteq tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van Phoneteq treedt echter pas in, wanneer de levering van Phoneteq niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij Phoneteq heeft betaald, is nagekomen. Dit conform de Nederlandse wet: “Kopen of afstand”. Wanneer Phoneteq in gebreken treedt, is Phoneteq verplicht tot terugbetaling van het reeds door de klant betaalde aankoopbedrag.
11.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Phoneteq kenbaar heeft gemaakt.
11.5 Phoneteq verstuurd de betstelling(en) via PostNL. De klant heeft de mogelijkheid om uit 3 verzendopties te kiezen:

 • Verzenden met track and trace
 • Verzenden zonder track and trace. Deze methode is op eigen risico van de klant.
 • Ophalen in de winkel

Artikel 12- Aanmelden van reparatie

12.1 Phoneteq hanteert voor het aanmelden van te repareren toestel(len) het reparatieformulier welk via de website www.phoneteq.nl te downloaden is.
12.2 Indien de klant een toestel op andere wijze aanmeldt, dan wel het reparatieformulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld, heeft Phoneteq het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.
12.3 Indien Phoneteq besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen, doch leidt de incorrecte wijze van aanmelding tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan kan Phoneteq daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Phoneteq behoudt zich het recht voor eventuele extra kosten in verband met niet correcte aanmelding door te berekenen aan de klant.
12.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van het toestel indien hij/zij kiest om het toestel door Phoneteq te laten repareren.

Artikel 13- Transport van klant naar Phoneteq

13.1 Toestel(len) die ter reparatie worden opgestuurd naar Phoneteq, adviseert Phoneteq de klant om dat aangetekend te doen. Phoneteq kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van een pakket dat de klant opstuurt.
13.2 De kosten voor het opsturen/aanleveren van toestel(len) voor reparatie zijn voor de klant.
13.3 De ter vervoer aan te bieden mobiele telefoons dienen altijd in een doos(je) verpakt te worden, gevuld met deugdelijk vulmiddel. De doos dient vervolgens deugdelijk afgesloten te worden teneinde de kans op diefstal uit de doos zo klein mogelijk te maken. LET OP: Als de “verkoopverpakking” wordt gebruikt als verpakking voor verzending., dan moet daar nog een extra neutrale doos omheen. Dit om de kans van vermissing te verkleinen.
13.4 Het meesturen van de lader en de batterij is alleen noodzakelijk indien de storing vermoedelijk met één van deze twee onderdelen te maken heeft. Onnodig meesturen van onderdelen geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant. LET OP: Sim- en/of sd kaart(en) niet meesturen, Phoneteq kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14- Transport van Phoneteq naar de klant

14.1 Phoneteq maakt gebruik van PostNL om pakketten naar klanten te versturen.
14.2 De kosten voor transport worden doorberekend aan de klant.
14.3 Indien de klant bij Phoneteq gegevens opvraagt over verzending, manco of handtekening voor ontvangst dan kan Phoneteq die informatie alleen verschaffen, indien het verzoek om informatie niet later wordt gedaan dan 5 werkdagen na datum van de zending waar de gevraagde informatie betrekking op heeft.

Artikel 15- Uitvoering van Diensten

15.1 De reparatiekosten worden vooraf per e-mail, telefonisch of ter plekke doorgegeven aan de klant. Na akkoord van de klant zal de reparatie uitgevoerd worden.
15.2 Phoneteq streeft ernaar om na ontvangst van de te repareren toestel(len) binnen 2 werkdagen de reparatie uit te voeren en terug te sturen naar de klant. Indien de oorzaak van de klacht niet bekend en meer tijd nodig is voor het onderzoek en inspectie, wordt de klant direct op de hoogte gesteld per e-mail, telefonisch of ter plekke.
15.3 Indien er toestel(len) ter reparatie worden aangeboden waarvan de oorzaak niet direct bekend is, worden er onderzoekskosten van EUR 30 inclusief BTW in rekening gebracht. De onderzoekskosten dienen vooraf betaald te worden. Zodra het toestel geïnspecteerd, de aard van de oorzaak vastgesteld is en de reparatie uitvoerbaar is worden de onderzoekskosten in mindering gebracht op het reparatie tarief.
15.4 In de volgende gevallen worden de onderzoekskosten van EUR 30 niet gecompenseerd of terugbetaald:

 • Water- vochtschade
 • De reparatie na de inspectie niet uitvoerbaar is
 • Klant na opgaaf van het reparatie tarief besluit het toestel niet te laten repareren door Phoneteq

15.5 Toestel(len) die ter reparatie worden aangeboden zonder IMEI sticker, worden niet voor reparatie in behadeling genomen. Indien het IMEI nummer van een toestel is verwijderd, dan vervalt tevens de garantie voor dit toestel. Een toestel waarvan het IMEI nummer op de achterzijde van het toestel niet overeenkomt met het IMEI nummer dat in het toestel is geprogrammeerd, wordt eveneens door Phoneteq niet ter reparatie in behandeling genomen. Ook deze toestellen zullen aan de klant worden geretourneerd, waarbij de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
15.6 IMEI nummers van gestolen of vermiste mobiele telefoons staan opgeslagen in een database. Indien dergelijke toestellen ter reparatie aan Phoneteq worden aangeboden, houdt Phoneteq het recht voor deze niet in behandeling te nemen. Tevens is Phoneteq verplicht om een melding te maken bij de desbetreffende autoriteiten. Eventueel door Phoneteq gemaakte kosten worden in rekening worden gebracht.

Artikel 16- Betalingsvoorwaarden reparatie

16.1 De reparatiekosten zullen aan de klant in rekening gebracht worden, middels een factuur.
16.2 Deze factuur dient vooraf aan de verzending van het gerepareerde voldaan te worden.
16.3 Indien het toestel opgehaald wordt door de klant kan er contant afgerekend worden.

Artikel 17- Niet betaalde of opgehaalde reparaties

17.1 Indien een reparatie niet is betaald zal Phoneteq de klant een herinnering sturen. Indien na de tweede herinnering en over een periode van 60 dagen vanaf het gereed melden van de reparatie er geen betaling heeft plaats gevonden of het gerepareerde toestel(len) niet opgehaald is, is Phoneteq gerechtigd het toestel(len) te behouden, te verkopen of te vernietigen.

Artikel 18- Garantie

18.1 Phoneteq staat er voor in dat alle aangeboden artikelen voldoen aan de door Phoneteq vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
18.2 De klant heeft 3 maanden fabrieksgarantie op de ontvangen artikel(en). Val-stoot-of drukschade dan wel waterschade wordt niet vergoed.
18.3 Indien de klant zelfstandig of via derden de een scherm vervangt, is dat geheel op eigen risico. De klant verliest de fabrieksgarantie bij Apple, Samsung en bij
Phoneteq. Tevens kan Phoneteq nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er complicaties optreden tijdens of na de vervanging.
18.4 Indien de reparaties door Phoneteq uitgevoerd worden, verliest de klant de fabrieksgarantie bij Apple en Samsung. Phoneteq geeft 3 maanden garantie op de werking van het scherm.
18.5 Toestellen met waterschade/vochtschade zijn uitgesloten van garantie.
18.6 Garantie vervalt wanneer de verzegeling sticker beschadigd of verwijderd is.

Artikel 19- Klachten

19.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk via het retourformulier ingediend worden bij Phoneteq, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
19.2 Bij Phoneteq ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Phoneteq binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 20- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 Geschillen tussen de klant en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde artikelen en diensten, kunnen zowel door de klant als de ondernemer alleen worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant locatie Breda.